Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 5035 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile eklenen ek 2. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 5035 sayılı Kanunun 33. maddesi ile eklenen ek 1. maddesinde; döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğunu düzenlemekle birlikte  bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceğini belirtmiştir.

 Verilen yetki doğrultusunda 27.2.2004 tarih ve 25386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile 5.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Seri No'lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde anılan Kanun hükmü ile getirilen istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

 Yerli istekliler yanında yabancı isteklilere de açık olan işler döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında görülmüş ve çıkarılan genel tebliğlerde damga vergisi istisnasından yararlanılabilmesi için vergi, resim ve harç istisnası belgesinin varlığı aranmıştır.

 Ancak, vergi mahkemeleri ve temyiz mercii (Danıştay) bu konuda vergi idareleriyle aynı düşünmemekte ve vergi, resim ve harç istisnası belgesinin varlığını olmazsa olmaz olarak görmemektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Vergisel işlemlerin tebliğinde Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılabilir mi? Amme alalcaklarının tahsili kapsamında emekli maaşına haciz uygulanabilir mi? Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler? Gayri faal mükellefler, vergi mükellefiyetlerini sildirmemeleri halinde ne gibi vergisel işlemlerle karşılaşabilirler? Bu durumla karşılaşan mükellefler ne yapabilirler? Araç alım-satımı veya taşınmaz alım-satımı hangi halde ticari kazanç olarak değerlendirilip vergilendirilmektedir? Ticari kazancın ayırt edici unsuru nedir? Arsa (veya kat) karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibince elde edilen taşınmazların satışı ve elde edilen gelirin vergilendirilme esasları Döviz kazandırıcı faaliyetler ve damga vergisi istisnası hakkında bilinmesi gerekenler Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları (ebe, hemşire) ile Sağlık Bakanlığı adına ilgili valilikler arasında imzalanan hizmet sözleşmeleri ve damga vergisi uygulaması Ana yollar ile bulvarlar üzerinde yapılan ilan ve reklamlarla ilgili vergi uygulama esasları nelerdir ? Yol harcamalarına katılma payı hakkında bilinmesi gerekenler Arabuluculuk Nedir? Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararların Hesabında Neler Dikkate Alınır ? Trafik Kazasında İlk Yapılması Gerekenler Arsa (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlerin arsa sahiplerine yaptıkları daire teslimleri ve KDV ödemesi İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan okul kantinlerinin okul aile birliğinden kiralanması suretiyle işletilmesi nedeniyle KDV beyannamesi verme yükümlülüğünün esasları OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sisteminden Çıkış Nedeniyle Tahakkuk Eden Gelir Vergisinin İadesi Mümkün mü ?
Yol Tarifi