OYAK Bağışa Dayalı Emeklilik Sistemi Gelir Vergisi Tahakkuku

 

T.C.

ANKARA

. VERGI MAHKEMESI

VEKILI: AV. SERVET SERKAN UZ 

DAVALI: GELIR IDARESI BASKANLIGI

DAVANIN ÖZETI: Davacının 2011/1-12 dönemine ait 33.933,64 TL'lik nema gelirini beyan

etmemesi nedeniyle yapılan vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tahakkukunun iptali ve ödenen

tutarın iadesi istemiyle yaptıgı ............islemin;

Ordu Yardımlasma Kurumu'nun ticari kazanç dısında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına

sosyal yardım amacıyla kuruldugu, ..........., ………………

ileri sürülerek iptali ile ödenentutarın iadesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Davacının elde ettigi gelirin Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-6.

maddesi çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak degerlendirilerek vergilendirilmesinin

hukuka uygun oldugu, dolayısıyla dava konusu edilen işleminin hukuka uygun

oldugu savunularak , davanın reddi istenmistir.

TÜRKMILLETIADINA

Karar veren Ankara 3. Vergi Mahkemesi Hakimligince, dava dosyası incelenerek isin

geregi düsünüldü........................

Açıklanan nedenlerle, Davanın Kabulüne, dava konusu zımni ret isleminin iptali ile

ödenen tutarın iadesine, kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 30

gün içinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere,  karar verildi.